بایگانی نویسنده: هانس گئورگ گادامر ترجمه رضا داوری اردکانی

نکاتی در باب هرمنوتیک

این مطلب از ضمائم مندرج در کتاب «فلسفه در قرن بیستم» به ترجمه دکتر رضا داوری اردکانی است. در این مقاله گادامر ضمن اشاره به نارسایی علوم در تبیین حقایق متذکر می‌شود که ما در حصار و قید اسارت نوعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

کار من از نوخواندن مسائل بعد از طرح غربزدگی است

مصاحبه منتشر نشده کیهان فرهنگی با دکتر فردید، سال ۱۳۶۵ تحریر و تصحیح از نوار: بهمن خدابخش پیرکلانی

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

مرد شوریده سر

شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را/ زانکه در کم‌خردی از همه عالم بیشم (حافظ) از آن مرد شوریده‌سر سخنی نشنیده‌اید؟ که در پیشین روز روشن چراغی افروخته بود و به سوی آشفته بازاری دویده و دمادم فریاد می‌زد: خدای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

منزلگه؛ هایمات نزد هیدگر و گادامر

هایمات یک اصطلاح ترجمه ناپذیر آلمانی است و معنای آن بین دو کلمه وطن و خانه در نوسان است و در عین حال هیچکدام از این دو نیست. هیدگر برای نخستین بار اصطلاح هایمات را برای یک بحث بوطیقایی به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

کفایت درونی روش هرمنوتیکی و متن

این مقاله پژوهشی درباره موقعیت پیشداورانه فهم است. در این زمینه آراء متفکرانی مانند دیلتای، هوسرل، ریکور، گادامر و هیدگر بررسی شده است. در میان آن‌ها نظریات هیدگر و گادامر برجسته‌تر و اساسی‌تر است. به نظر هیدگر فهم شکل اصیل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

هیدگر و گشت هرمنوتیکی

در عصر حاضر تغییر شگرفی در فلسفه توسط هیدگر حاصل شد. دور هرمنوتیکی هیدگر به صورت صریح و آشکار، فهم تفسیری را خصیصه اصلی وجود آدمی(دازاین) می‌داند. دور هرمنوتیکی هیدگر بنیادی‌تر از فلاسفه پیشین است چون از قالب سنتی فاعل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

هرمنوتیک در فلسفه جدید

هرمنوتیک یا علم تفسیر به لحاظ تاریخ اصطلاح، مربوط به حوزه الهیات بوده است و به روش‌های تفسیر کتب مقدس در قرون وسطی هرمنوتیک گفته می‌شد. تا آنکه در دوره جدید این علم صورت تازه‌ای پیدا کرده است. اکنون تمام … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

معنای هرمنوتیک(زندآگاهی)

در سخن مدعیانی که راه به معنی نبرده‌اند، مفهوم بر معنا غالب است؛ چه آنان در مباحث خود همواره مفهومی از یک معنای از دست رفته و عاریتی را به شنونده و خواننده عرضه می‌دارند. اما استاد احمد فردید از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

هرمنوتیک و معنای آن در عصر حاضر

درباره هرمنوتیک به جای اینکه یک فصل از فلسفه یا تاریخ فلسفه را بگشایم و آن فصل را برای شما بخوانم، بهتر می‌بینم آنچه که در ایران در باب هرمنوتیک وجود دارد، در حدی که من می‌شناسم و می‌دانم در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

هرمنوتیک در قرون وسطی مسیحی

این سخنرانی بحثی است در مورد هرمنوتیک در قرون وسطی مسیحی غرب و شامل عناصر و مبانی آن در جهان قبل از مسیحیت. هرمنوتیک علم فلسفه است و فلسفه، فهم وجود. به طور کلی بیشتر کسانی که به فن تأویل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید: